พระธาตุประจำปีมะเมีย

พระธาตุชเวดากอง ที่ประเทศพม่า เป็นพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมีย


แต่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปสักการะองค์พระธาตุได้ถึงประเทศพม่า ก็สามารถเดินทางไปสักการะ พระบรมธาตุเมืองตาก ที่วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตากแทนได้ เนื่องจากเป็นเจดีย์ที่พระครูพิทักษ์ (ทองอยู่) ได้บูรณะสร้างเจดีย์ใหม่เป็นทรงแปดเหลี่ยมโดยจำลองแบบมาจากพระธาตุชเวดากองครอบพระธาตุเจดีย์องค์เดิมที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมไว้


ตามตำนานของพระเจ้าเลียบโลกได้กล่าวถึงพระบรมธาตุเมืองตากนี้ว่า เมื่อสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดสัตว์เรื่อยมาจนถึงเมืองตากที่ดอยมหิยังคะ ก็ทรงมอบพระเกศาให้แก่พระอรหันต์ แล้วทรงรับสั่งว่าหลังจากที่พระองค์ปรินิพพานแล้วให้นำพระเกศาธาตุมาบรรจุไว้ที่พระบรมธาตุเมืองตากแห่งนี้

งานนมัสการพระบรมธาตุเมืองตาก
งานนมัสการพระบรมธาตุเมืองตาก จะจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 14 และ 15 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปี เรียกว่า “งานประเพณีขึ้นพระธาตุเดือนเก้า”โดยในงานจะจัดให้มีการสมโภชอย่างยิ่งใหญ่และให้ผู้คนได้กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่เกิดปีมะเมียในทุกปีถ้าได้มีโอกาสไปกราบสักการะก็จะเป็นมงคลชีวิตอย่างยิ่ง

คำกล่าวบูชาพระบรมธาตุเมืองตาก
พุทโธพุทธะ หัตถะฎะฐิ พุทธะเจติยะ คันธะวะรัง สะวาตะถิยัง อะหังวันทามิ สัพพะทา
คำกล่าวบูชาพระธาตุเจดีย์ชเวดากอง
ชัมพุทีเป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนรัมเม
สัตตะระตะนะปะฐะมัง กะกุสันธัง สุวัณณะทัณฑัง ธาตุโย
ฐัสสะติ ทุติยัง โกนะคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย
ฐัสสะติ ตะติยัง กัสสะปัง พุทธจีระรัง ธาตุโย ฐัสสะติ
่จะตุตถัง โคตะมะอัฏฐะเกสะธาตุโย ฐัสสะติ ปัญจะมัง
อะริยะเมตเตยโย อะนาคะเต อุตตะมังคะธาตุโย
อะหังวันทามิ ทูระโต