ชื่อมงคลสำหรับผู้เกิดวันจันทร์

สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ส่วนใหญ่โดยปกติพื้นฐานเป็นคนที่มีอุปนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตน เข้ากับคนรอบข้างได้ง่าย เป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เป็นที่รักใคร่ของผู้ใหญ่ ดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์จึงมีความโดดเด่นในด้านของผู้อุปถัมภ์ ด้านอายุ และด้านอุตสาหะ จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้ตัวอักษรที่เสริมดวงชะตาในด้านที่ท่านมีความโดดเด่นอยู่แล้วเป็นอักษรหลักในการตั้งชื่ออีก แต่ให้ไปเน้นในด้านของบริวารแทน เพราะท่านที่เกิดในวันจันทร์เดชอ่อน ทำให้ด้อยในเรื่องของบริวาร และเนื่องจากไม่ค่อยมีบารมีคนที่มาเคารพยำเกรงก็เลยน้อยตามไปด้วย
สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์การตั้งชื่อที่เหมาะสมอาจมีความยากมากกว่าท่านที่เกิดวันอื่น ๆ อยู่บ้างพอควร เนื่องจากว่าสระทั้งหมดเป็นกาลกิณี การตั้งชื่อจึงควรหลีกเลี่ยงสระทั้งหมด ส่วนวรรณยุกต์ยังพอใช้ได้บ้าง แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะไม่สามารถหาชื่อที่เหมาะสมได้เสียที ก็สามารถยกเว้นให้มีสระที่เป็นวรรคกาลกิณีปรากฏอยู่ในชื่อได้บ้าง แต่ต้องมีอักษรวรรคศรี หรืออักษรวรรคเดช ปรากฎอยู่ในชื่อด้วยเพื่อให้เดชและศรีช่วยข่มความเป็นกาลกิณีเอาไว้
วรรคเดช ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
วรรคศรี ด ต ถ ท ธ น
วรรคมนตรี ศ ษ ส ห ฬ ฮ
วรรคบริวาร ก ข ค ฆ ง
วรรคอายุ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
วรรคมูละ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
วรรคอุตสาหะ ย ร ล ว
วรรคกาลกิณี สระทั้งหมด
สำหรับท่านที่ประกอบอาชีพรับราชการหรือเป็นเจ้าของกิจการชื่อที่เหมาะสมควรเสริมด้านบารมีหรือบริวารเป็นหลัก เพราะต้องใช้บารมีในการปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา อักษรที่ใช้นำหน้าชื่อควรขึ้นต้นด้วยวรรคเดชแล้วตามด้วยวรรคบริวาร เพื่อทำให้บริวารมีความเคารพยำเกรง หรืออาจจะขึ้นต้นด้วยอักษรศรีแล้วปิดท้ายด้วยอักษรบริวารหรืออักษรเดชก็ได้ ถ้าเห็นว่าอักษรในวรรคเดชและวรรคบริวารไม่สามารถนำมาตั้งเป็นชื่อที่เหมาะสมได้ แต่ต้องเลี่ยงไม่ให้ปรากฎสระทั้งหมดในชื่อเนื่องจากว่าเป็นกาลกิณี หากในชื่อเดิมมีสระปรากฎอยู่ถ้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ก็ควรทำ จะใช้วิธีตัดตัวอักษรบางตัวออกหรือตั้งชื่อใหม่เลยก็ได้ เพราะตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีจะฉุดดวงชะตาของท่านให้ตกต่ำลง
สำหรับท่านที่ประกอบอาชีพด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะอาชีพค้าขาย ชื่อที่ตั้งควรใช้อักษรขึ้นต้นที่เสริมด้านการเงินและสุขภาพเป็นหลัก ซึ่งก็คืออักษรจากวรรคศรีและวรรคอายุ จะขึ้นต้นด้วยอักษรศรีแล้วตามด้วยอักษรอายุหรือขึ้นต้นด้วยอักษรอายุแล้วตามด้วยอักษรศรีก็ได้เช่นกัน เพราะจัดว่าเป็นมงคลทั้งสองทาง ถ้าเป็นไปได้ควรมีอักษรในวรรคมนตรีอย่างน้อยหนึ่งตัวก็จะช่วยเสริมในด้านของผู้อุปถัมภ์ ซึ่งผู้อุปถัมภ์ของคนที่ประกอบอาชีพค้าขายก็หมายถึงลูกค้านั่นเอง นอกจากนั้นอักษรในวรรคมนตรียังช่วยเสริมให้การค้าขายมีผลกำไรมากขึ้นอีกด้วย