พระบูชาประจำวันศุกร์ (กลางคืน)

ผู้ที่เกิดวันศุกร์จะมีพระบูชาประจำวันแตกต่างจากวันอื่น ๆ คือจะมีพระพุทธรูปประจำวันอยู่ด้วยก้น 2 ปาง คือ ปางของผู้ที่เกิดตอนกลางวัน คือ ปางรำพึง ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไปแล้ว ส่วนผู้ที่เกิดวันศุกร์กลางคืนเวลาตกฟากเวลาตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็น ถึง 6 โมงเช้าของวันรุ่งขึ้น ผู้ที่เกิดในเวลานี้ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีบุญบารมีสูง หากได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีก็จะได้เป็นถึงเจ้าคนนายคน แต่ถ้าไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีก็จะกลาบเป็นคนคดโกง กินบ้านกินเมือง เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีดวงชะตาสองแพร่ง คือถ้าเป็นคนดีก็จะดีถึงที่สุด แต่ถ้าชั่วก็จะชั่วได้ถึงที่สุดเช่นกัน พระพุทธรูปประจำวันเกิดคือ พระพุทธรูปปางมารวิชัย มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งแบบขัดสมาธิ เท้าขวาวางอยู่เหนือเท้าซ้าย พระหัตถ์ขวาวางคว่ำไว้ที่บริเวณหัวเข่า พระหัตถ์ซ้ายวางหงายไว้บนตัก กิริยาเหมือนประหนึ่งว่าองค์พระตถาคตกำลังนั่งวิปัสสนากรรมฐาน


ผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงกลางคืน เรียกว่าเกิดในฤกษ์พระเกตุเทวาจึงมีพระเกตุเทวาเป็นเทวดาประจำกาย และเนื่องจากเป็นผู้ที่มีบุญบารมีสูงจึงจำเป็นต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีได้อย่างชัดแจ้ง จึงจะทำให้การดำเนินชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง พระท่านว่าให้หมั่นนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาหรือนั่งวิปัสสนาเพื่อฝึกจิตใจให้มีความเข้มแข็งสามารถทนทานต่อแรงยั่วยุของกิเลสได้ จะได้ไม่ตกไปในทิศทางของการเสื่อมเสียได้ง่าย พุทธคุณที่เกิดจากการบูชาพระพุทธรูปปางมารวิชัยจะเกิดทางด้านมหาอุดเป็นหลัก ป้องกันให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและสิ่งอัปมงคลคุณไสยทั้ง 108
พุทธมนต์ที่ใช้ในการกำกับบูชาพระพุทธรูปปางมารวิชัย คือ พุทธมนต์ที่มีชื่อว่า พุทธชัยมงคลคาถา เป็นพุทธมนต์ที่ว่าด้วยการมีชัยชนะเหนือหมู่มารทั้งปวง หรือบทที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า บทพาหุง ซึ่งเป็นบทสวดสำคัญที่พระสงฆ์ต้องสวดอยู่ทุกครั้ง เพราะเป็นบทสวดที่จัดอยู่ในหมวดของการถวายพรพระ คือเป็นบทสวดเพื่อสรรเสริญคุณขององค์พระตถาคตนั่นเอง พุทธคุณที่เกิดจากการท่องสวดบทชัยมงคลคาถานี้ จะเกิดทางด้านความแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นหลัก ช่วยให้มีชัยชนะแคล้วคลาดจากสิ่งอัปมงคลทั้งที่เกิดจากมนุษย์และอมนุษย์

บทชัยมงคลคาถา
พาหุง สะหัสสะมะภินิม มิตะสา วุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะ โฆระสะ เสนะมารัง
ทานาทิธัม มะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
มาราติเรกะ มะภิยุชฌิตะ สัพพะรัตติง
โฆรัมปะนา ฬะวะกะ มักขะมะ ถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจัก กะมะสะนิวะ สุทารุณันตัง
เมตตัม พุเสกะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
อุกขิตตะขัค คะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง
ธาวันติโย ชะนะปะถัง คุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสัง ขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
กัตตะวานะ กัฎฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฎฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะ กะวาทะเกตุง
วาทาภิโร ปิตะมะนัง อะติกันธะภูตัง
ปัญญาปะที ปะละชิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
นันโทปะนัน ทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคชะ ทะมาปะยันโต
อิทธุปะเทสะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
ทุคคาหะ ทิฎฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรหมมัง วิสุทธิชุติ มิทธิพะกาพิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ ฯ
เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละ อัฏฐะคาถา
โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตะวานะเนกะ วิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ ฯ