การเรียงลำดับยาม

การเรียงลำดับยามของวันเกิดทั้ง 7 วัน ไม่ใช่ว่าจะเรียงไปตามวัน ตั้งแต่อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ ตามลำดับหมายเลขประจำวันอย่างนั้น แต่เป็นการวางยามเรียงสลับกัน โบราณาจารย์ท่านได้คำนวณเอาไว้ โดยการจัดดวงดาวที่โคจรเร็วหรือโคจรช้าสลับกันไปและจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป ชื่อของยามและหมายเลขประจำยามก็จะมีความแตกต่างกันออกไป
ส่วนในช่วงเวลากลางคืนอีก 8 ยาม การวางตำแหน่งหมายเลขประจำยามและชื่อของยามก็จะแตกต่างกันไปอีก จะเรียงสลับไม่เหมือนกันกับกลางวัน เนื่องจากว่าในเวลากลางวันและกลางคืนนั้นดวงดาวทุก ๆ ดวงจะมีกำลังในการโคจรที่ช้าหรือเร็วไม่เท่ากัน ดังนั้นชื่อและตำแหน่งต่าง ๆ ในช่วงเวลากลางคืนจึงมีความผิดแผกแตกต่างออกไปอีก ดังตัวอย่างเช่น
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กลางวัน จะต้องเริ่มต้นด้วยอาทิตย์เป็นยามแรก คือ ยาม 1 สุริยะ, ยาม 6 ศุภระ, ยาม 4 วุธะ, ยาม 2 จันเทา, ยาม 7 เสารี, ยาม 5 ครุ, ยาม 3 ภุมมะ แล้วย้อนกลับมาที่ ยาม 1 สุริยะ ปิดท้ายอีกครั้ง
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กลางคืน จะต้องเริ่มต้นด้วยอาทิตย์เป็นยามแรก คือ ยาม 1 รวิ, ยาม 5 ชีโว, ยาม 2 ศศิ, ยาม 6 ศุภโร, ยาม 3 ภุมโม, ยาม 7 เสาโร, ยาม 4 วุโธ, แล้วย้อนกลับมาที่ ยาม 1 รวิ ปิดท้ายอีกครั้ง