บทสรรเสริญพระคุณเจ้าแม่กวนอิม

นะโมกวงซีอิม ผ่อสัก
นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ว กวงไต๋เล่งถ้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ว กวงไต๋เล่งถ้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ซื้อ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ว กวงไต๋เล่งถ้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมฮูก นำโมฮวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต
โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
ชาผ่อออ เทียงล้อชิ้ง ตี่ล้อชิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ชิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊ง
นำโมม่อออป่อเยี๊ยปอล้อบิ๊ก (กราบ)
(คำแปล)
ข้าพเจ้าของนอบน้อมแด่พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์
พระผู้เปี่ยวล้นด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล
ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศก โรคภัยอันตรายทั้งปวง
ข้าพเจ้าขอน้อมถึงพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ
พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์
ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์โศก โรคภัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไป
ขอความสุข สมปรารถนาทุกประการ จงมีแด่ข้าพเจ้า
ขอเทพเจ้าเบื้องบน และเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมด
ได้โปรดปัดเป่า ให้เวรกรรม และสรรพเคราะห์ทั้งมวล จงหมดสิ้นไป