เง็กเซียนฮ่องเต้องค์เง็กเซียนฮ่องเต้ถือว่าเป็นเทพสูงสุดของเหล่าบรรดาองค์เทพทั้งหลาย สถิตอยู่ ณ สรวงสวรรค์ และเหล่าทวยเทพก็อยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์ รูปเคารพของเง็กเซียนฮ่องเต้จะทรงฉลองพระองค์เช่นเดียวกับฮ่องเต้ คือ มีพระมาลา ด้านหน้ามีเส้นร้อยไข่มุกเป็นแถวห้อยลงมาหน้าพระพักตร์ พระหัตถ์ทรงถือพระป้ายชือฮุดหน้าพระอุระ ด้านหลังมีบริวารสองคนคอยถือพัด ส่วนด้านหน้ามีองครักษ์สององค์ทั้งฝ่ายบู๊และบุ๋น พระองค์ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าสูงสุดตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมา ตามความเชื่อของลัทธิเต๋ากล่าวว่า ที่ประทับขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้บนสรวงสวรรค์นั้นถูกแบ่งออกเป็น 4 ชั้น และแต่ละชั้นก็มีผู้ดูแล โดยแบ่งออกเป็น
สรวงสวรรค์ทางด้านตะวันออก มีผู้ดูแลคือ เทพเจ้าซานกวาน มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับความสุข อายุยืน ภัยพิบัติ สะเดาะเคราะห์ ไถ่บาป
สรวงสวรรค์ทางด้านใต้ มีผู้ดูแลคือ เทพเจ้าเหวินเหิงเฉิง มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับหน้าที่ของเทพเจ้าแต่ละองค์ และการเลื่อนชั้น พิจารณาความผิดของเทพเปรียบได้กับศาลสถิตยุติธรรมของเหล่าเทพบนสรวงสวรรค์นั่นเอง
สรวงสวรรค์ทางด้านตะวันตก เป็นที่ประทับของพระศรีศากยมุณี ซึ่งชาวจีนเรียกว่า เซกเกียม้อหนี่ฮุด และเชื่อว่าพระศรีศากยมุณีคือ นิรมานกาย หรือกายเนื้อของสัมโภคกายพระอมิตภะพุทธเจ้า
สรวงสวรรค์ทางด้านทิศเหนือ มีผู้ดูแลคือ เทพเจ้าเวย มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่งมีศรีสุข แคล้วคลาดปลอดภัย ภัยพิบัติ และเรื่องโชคลาภ