ชื่อมงคลสำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์

สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์จะมีความโดดเด่นด้านบารมีอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องเสริมเพิ่มเติมด้านนี้ให้วุ่นวาย เมื่อมีบารมีก็ย่อมมีบริวารห้อมล้อมไปด้วย ท่านที่เกิดวันนี้จึงมีดวงชะตาเรื่องบริวารดีกว่าท่านที่เกิดวันอื่น ๆ แต่เนื่องจากอักษรบริวารของท่านที่เกิดวันอาทิตย์เป็นตัวสระทั้งหมด จึงสามารถเสริมได้โดยไม่ต้องตัดตัวอักษรในกลุ่มอื่น ๆ ออก
วรรคเดช จ ฉ ช ซ ฌ ญ
วรรคศรี ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
วรรคมนตรี ย ร ล ว
วรรคบริวาร สระทั้งหมด
วรรคอายุ ก ข ค ฆ ง
วรรคมูละ ด ต ถ ท ธ น
วรรคอุตสาหะ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
วรรคกาลกิณี ศ ษ ส ห ฬ ฮ
กลุ่มตัวอักษรที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ คือ ตัวอักษรเดชและตัวอักษรบริวาร แต่กลุ่มที่มีความจำเป็นคือ กลุ่มตัวอักษรอายุและตัวอักษรอุตสาหะ เพราะลักษณะนิสัยส่วนตัวของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นจะเป็นคนที่ใจร้อนไม่ค่อยมีความอดทน ชื่อที่เป็นมงคลจึงต้องมีกลุ่มตัวอักษรอายุและอักษรอุตสาหะเป็นหลัก เริ่มต้นด้วยอักษรอายุแล้วตามด้วยอักษรอุตสาหะ หรือจะเริ่มต้นด้วยอักษรอุตสาหะปิดท้ายด้วยอักษรอายุก็ได้เช่นกัน ให้เลี่ยงกลุ่มอักษรกาลกิณีโดยเด็ดขาด แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากไม่สามารถหาชื่อที่เหมาะสมได้ก็ให้ใช้อักษรในกลุ่มเดชมาเป็นตัวข่มก็จะช่วยได้
หากต้องการเสริมด้านบารมีและอำนาจรวมถึงด้านบริวารที่จากเดิมก็มีมากพออยู่แล้วให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก โดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพรับราชการยิ่งต้องการให้มีบารมีและบริวารมากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพอย่างอื่น ควรเพิ่มตัวอักษรเดชและตัวอักษรบริวารเข้าไปในชื่อด้วย จากที่ให้ลดรูปสระก็ให้ปรากฎรูปสระหรือวรรณยุกต์ ส่วนตัวอักษรจะขึ้นต้นด้วยอักษรอายุแล้วตามด้วยอักษรอุตสาหะ หรืออักษรอุตสาหะแล้วตามด้วยอักษรอายุก็ได้ และปิดท้ายด้วยตัวอักษรเดช