การไหว้เจ้าของคนจีน

พิธีการไหว้เจ้าของคนจีนถือเป็นวัฒนธรรมที่ทำสืบทอดกันมาเป็นเวลานานมากกว่าสามพันปีมาแล้ว ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว การไหว้เจ้าของคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนนั้นมีความเชื่อกันว่าในปีหนึ่ง ๆ จะมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้ามาในชีวิตมากมายทั้งเรื่องดีและไม่ดี บางเรื่องก็มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต บางเรื่องก็มีผลกระทบต่อหน้าที่การงาน การทำมาหากิน กระทบบุคคลในครอบครัว สุขภาพ อุบัติเหตุ หรือบางครั้งลูกหลายนรวมถึงบริวารก็ก่อให้เกิดความร้อนใจ เป็นต้น จึงต้องการหาที่พึ่งทางใจทำให้จิตใจสงบและครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุข วิธีการหนึ่งที่สามารถทำได้ก็คือการไหว้เจ้า ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดเป็นประเพณีการไหว้เจ้า ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และไหว้บรรพบุรุษขึ้น โดยในปีหนึ่งคนจีนจะมีการไหว้เจ้าครั้งสำคัญ ๆ อยู่ 8 ครั้ง ดังนี้
ไหว้ครั้งแรกของปี ไหว้เดือน 1 วันที่ 1 คือ ตรุษจีน เรียกว่า “ง่วงตั้งโจ่ย”
ไหว้ครั้งที่สอง ไหว้เดือน 1 วันที่ 15 เรียกว่า“ง่วงเซียวโจ่ย”
ไหว้ครั้งที่สาม ไหว้เดือน 3 วันที่ 4 เรียกว่า “ไหว้เช็งเม้ง” เป็นประเพณีที่ลุกหลานไปไหว้บรรพบุรุษที่ฮวงจุ้ย
ไหว้ครั้งที่สี่ ไหว้เดือน 5 วันที่ 5 เรียกว่า “โหงวเหว่ยโจ่ย” เป็นเทศกาลไหว้ขนมจ้าง
ไหว้ครั้งที่ห้า ไหว้เดือน 7 วันที่ 15 คือ ไหว้สารทจีนเรียกว่า “ตงง้วงโจ่ย”
ไหว้ครั้งที่หก ไหว้เดือน 8 วันที่ 15 เรียกว่า “ตงซิวโจ่ย” ที่คนทั้วไปรู้จักกันดีว่า “ไหว้พระจันทร์”
ไหว้ครั้งที่เจ็ด ไหว้เดือน 11 ไม่กำหนดวันแน่นอน เรียกว่า “ไหว้ตังโจ่ย”
ไหว้ครั้งที่แปด ไหว้เดือน 12 วันสิ้นปี เรียกว่า “ไหว้สิ้นปี” หรือ “ก๊วยนี้โจ่ย”
นอกจากนี้ยังมีการไหว้พิเศษอีก คือการไหว้เจ้าหรือเทพยฟ้าดินที่ตนเองและครอบครัวนับถือ เช่น
ไหว้เทพยดาฟ้าดิน เช่น ไหว้วันเกิดเทพยดาฟ้าดิน เรียกว่า ทีกงแซ หรือ ทีตี่แซ ตรงกับวันที่ 9 เดือน 1 ของจีน
ไหว้อาเนี๊ยแซ คือ ไหว้วันเกิดเจ้าแม่กวนอิม ปีหนึ่งมี 3 ครั้ง คือวันที่ 19 เดือน 2 วันที่ 19 เดือน 6 และวันที่ 19 เดือน 9
ไหว้แป๊ะกงแซ ตรงกับวันที่ 14 เดือน 3
ไหว้เทพยดาผืนดิน คือ ไหว้โท้วตี่ซิ้งตรงกับวันที่ 29 เดือน 3
ไหว้อาพั๊ว คือ การไหว้วันเกิดอาพั๊ว หรืออาพั๊วแซ ซึ่งอาพั๊วหมายถึง พ่อซื้อแม่ซื้อผู้คุ้มครองเด็ก ตรงกับวันที่ 7 เดือน 7 ของทุกปี
ไหว้เจ้าเตา คือ ไหว้วันที่ 24 เดือน 12 เรียกว่า ไหว้เจ๊าซิ้ง
จะเห็นได้ว่าชาวจีนให้ความสำคัญกับการไหว้เจ้าเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าทุกช่วงเวลาของทุกปี ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว และที่สำคัญจะได้เป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยจิตใจที่สงบมั่นคง เข้มแข็ง และนำพาชีวิตไปสู่ความสุขความสำเร็จต่อไป