การวางลัคนาด้วยเลข 7 ตัว

จากที่ได้เรียนรู้เรื่องของ ยาม และ เวลาตกฟาก ทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนทั้ง 16 ยามกันไปแล้วนั้น ต่อไปนี้ก็จะนำเอายามที่เกิดหรือเวลาตกฟากมาผสมกับเลข 7 ตัวทั้ง 3 ฐาน เข้าไป ดังตัวอย่างเช่น
ผู้ที่เกิด วันศุกร์ เดือน 4 ปีชวด เอาเวลาเกิด เช่น เกิดเวลา 9.30 น. กลางวัน จะได้ยามที่เกิด คือ ยามที่ 3 ของวันศุกร์ อยู่ในยามจันเทา หมายเลข 2 ให้เอามาใส่ลงไปทั้ง 3 ฐาน
เมื่อทราบกันแล้วว่า ยามที่เกิดชื่อว่าอะไร ใช้หมายเลขแทนยามคือเลขอะไร ก็ให้ใส่คำว่า ลัค ลงไปตรงช่องที่เป็นหมายเลขเดียวกันกับเลขแทนยาม ของทั้ง 3 ฐาน ดังนี้


จะเห็นได้ว่า ยามจันเทา หมายเลข 2 จะอยู่ในช่อง ปิตา ของฐานวัน ช่อง หริ ของฐานเดือน และช่อง ศุภะ ของฐานปี ดังตัวอย่างที่ได้แสดงให้เห็นไปแล้ว การทำนายตามลัคนาก็จะต้องถือเอาฐานวันเป็นหลักสำคัญ เน้นจุดมุ่งหมายของฐานวันให้มากกว่าฐานอื่น