บทมหากรุณาธารณีสูตร (เจ้าแม่กวนอิม)

โชยชิ่ว โชยงั่ง บ่อไหง๋ ไต่ปุยชิมทอลอ นีจิ่ว (3 จบ)
ปึงชือออนีทอ ยูไล้ (3จบ)
นำมอ ฮอลาตัน นอตอลา เหย่ เย
นำมอ ออลีเย ผ่อลูกิดตีชอปอลาเย
ผู่ทีสัตตอพอเย หม่อฮอสัตตอพอเย
หม่อ ฮอเกียลูนี เกียเยงัน สัตพันลาฮัวอี
ชูตัน นอตันเซ
นำมอ สิดกิด ลีตออีหม่งออลีเย
ผ่อลูกิด ตีสิด ฮูลาเลงถ่อพอ
นำมอ นอลา กินซี
ชีลี หม่อฮอพันตอชาเม
สะพอ ออทอ เตาชีพง
ออชีเย็น สะพอ สะตอ นอมอ พอสะตอ
นอมอ พอเค มอฮัว เตอเตา
ตันจิต ทองัน ออพอ ลูซี
ลูเกียตี เกียลอตี อีชีลี
หม่อฮอ ผู่ทีสัตตอ สัตพอ สัตพอ
มอลา มอลา มอชี มอชี ลีทอยิน
กีลูกีลูกิดมง ตูลู ตูลู ฟาเชเยตี
หม่อ ฮอฮัว เชเยตี ทอลา ทอลา
ตีลีนี สิด ฮูลาเย เจลา เจลา มอมอ ฮัวมอลา หมกตีลี
อีชี อีชี สิดนอ สิดนอ ออลาชัน ฮูลาเชลี
ฮัวชอ ฮัวชัน ฮูลา เชเย
ฮูลู ฮูลู มอลา ฮูลู ฮูลู ชีลี ชอลา ชอลา
สิดลี สิดลี ชูลู ชูลู ผู่ถี่เย ผู่ถี่เย ผู่ถ่อเย ผู่ถ่อเย
มีตีลีเย นอลา กินชี ตีลีสิด นีนอ
ผ่อเย มอนอ ชอผ่อฮอ สิดถ่อเย ชอผ่อฮอ
หม่อฮอ สิดถ่อเย ชอผ่อฮอ สิดทอยีอี
สิดพันลาเย ชอผ่อฮอ นอลากินชี ชอผ่อฮอ
มอลานอลา ชอผ่อฮอ สิดลาเชง ออหมกเคเย
ชอผ่อฮอ ชอผ่อหม่อฮอ ออสิดถ่อเย ชอผ่อฮอ
เจกิดลา ออสิดถ่อเย ชอผ่อฮอ ปอทอมอกิดสิดถ่อเย
ชอผ่อฮอ นอลากินขี พันเคลาเย ชอผ่อฮอ
มอพอลี เชงกิดลาเย ชอผ่อฮอ
นำมอห่อลาตัน นอตอลาเยเย
นำมอออลีเย ผ่อลูกิตตี ชอพันลาเย ชอผ่อฮอ
งันสิดตินตู มันตอลา ปัดถ่อเย ชอผ่อฮอ

ข้อแนะนำ ในการบูชาเจ้าแม่กวนอิม
เวลาท่องพระคาถาพระมหากรุณาธรณีสูตร ให้ท่องคราวละ 3 จบ หรือ 9 จบ ตามแต่ผู้บูชา แนะนำให้ท่อง 9 จบ ทั้งนี้เพื่อให้ปกป้องคุ้มครองไปถึงลูกหลานและสมาชิกทุกคนในครอบครัวด้วย