พระบูชาประจำวันพุธ (กลางวัน)

ช่วงเวลาของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน คือเริ่มตั้งแต่เวลา 6 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น เป็นผู้ที่ได้รับพลังของรัศมีดวงอาทิตย์ช่วยปกป้องให้รอดพ้นจากอำนาจของอสูรกาย มีพระพุธเทวาเป็นเทวดาประจำวันเกิด และมีพระประจำวัน คือ พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประทับยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตร พระเนตรทั้งสองเปิดออกมองไปที่บาตร ดั่งว่ากำลังประคองจิต กิริยาของพระพุทธรูปเปรียบเหมือนว่าเพื่อโปรดสัตว์โลกทั้งหลายให้รู้จักการให้ อันเป็นการสละกิเลสทั้งหมดทั้งปวงเพื่อนำไปสู่การหลุดพ้น พุทธคุณที่เกิดจากการบูชาพระปางอุ้มบาตรจะเน้นทางด้านโชคลาภ ทรัพย์สมบัติเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย แต่ก่อนที่จะได้สิ่งนี้ก็ต้องรู้จักการให้ผู้อื่นเสียก่อนแล้วบุญกุศลเหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาเป็นโชคลาภและทรัพย์สินเงินทอง


พุทธคุณที่เกิดจากการบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรจะเสริมด้านอายุ ช่วยให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อุดมสมบูรณ์ด้วยโชคลาภ ทรัพย์สมบัติ และอาหารการกิน โดยก่อนออกจากบ้านให้ท่องคาถานารายณ์เคลื่อนสมุทร ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท 17 จบ เพื่ออาราธนาพระพุทธคุณองค์พระคุ้มครองและช่วยดลบันดาลให้มีโชคลาภวาสนาตลอดจนมีอายุมั่นขวัญยืน
พุทธมนต์ที่ใช้กำกับบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรคือ พุทธมนต์ที่ชื่อว่า ขันธปริตร พุทธมนต์ที่ว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากสัตว์ร้ายและสัตว์ที่มีพิษ เป็นพุทธมนต์ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล โดยมีหลักฐานปรากฎอยู่พุทธชาฎกกัณฑ์ที่ชื่อว่า “ขันธปริตรชาดก” ในชาติที่องค์คถาคตได้เกิดเป็นฤษีและมีลูกศิษย์นับหมื่นคน และในครั้งนั้นได้มีดาบสตนหนึ่งถูกงูพิษกัดจนมรณภาพ เมื่อองค์คถาคตได้ทราบความจึงได้ตรัสว่า เป็นเพราะดาบสท่านนั้นไม่ได้แผ่เมตตาไปให้แก่ตระกูลพญางูทั้ง 4 คือ วิรูปักษ์ เอราบท ฉัพยาบุตร และ กัญหาโคตมะกะ ฤษีผู้เป็นองค์คถาคตจึงได้มองพุทธมนต์ที่ว่าด้วยการปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากสัตว์มีพิษและสัตว์ร้าย นับแต่นั้นมาดาบสทั้งหลายก็ไม่ได้รับอันตรายจากสัตว์มีพิษและสัตว์ร้ายอีกเลย
การสวดบทขันธปริตรนี้จะเกิดพุทธคุณทางด้านคงกระพันชาตรี ปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากศัตรูและผู้ที่มุ่งร้ายทั้งหลายได้ ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันโดยอุปนิสัยจะเป็นคนตรงไปตรงมา ผิดก็ว่าผิด ถูกก็ว่าถูก จึงทำให้มีศัตรูมากมายจากผู้ที่เสียผลประโยชน์ การสวดบทขันธปริตรนี้จะช่วยคุ้มครองให้สามารถเอาชนะศัตรูได้จากทุกทิศทุกทาง อีกทั้งยังช่วยปกป้องอันตรายจากผู้ที่ประสงค์ร้ายได้อีกด้วย

บทขันธปริตร
วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม
อัพพะยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท
สัพเพ สัพตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
สัพเพ ภัททรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ ปะ
มาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู
มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฎิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง
นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ