พระยูไลพระยูไล หรือ ยูไลฮุดโจ้ว คือ พระพุทธจีนฮุด แปลว่า พระโจ้ว หรือ ปู่ ฮุดโจ้ว คือ ผู้สำเร็จมรรคผล หลุดพ้นจากสงสารวัฏ เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวจีน ซึ่งนิยมเรียกว่า ซื่อเจียโหมวหนี หรือพระศากยะมุนีพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนนิกายมหายาน โดยมีความเชื่อกันว่า พระนามแห่งพระพุทธองค์ที่ทรงใช้เรียกแทนตัวพระองค์เองนั้นมีจำนวนถึง 10 พระนาม ดังปรากฏอยู่ใน คัมภีร์พุทธวจนะสิบพระนาม ดังนี้
หรูไหล
อังกง
เจิ้งเติ่งเจี๋ย
หมิงลิงจู๋
ซ่านซื่อ
ซื่อเจียนเจี่ย
อู๋ช่างชื่อ
เตี้ยวอวี้จ้างฟู
เทียนเหรินซือ
ซื่อจุน

องค์พระยูไล มีพุทธลักษณะอยู่ในปางประทับนั่งบนปัทมาสน์ (บัลลังก์ดอกบัว) พระพักตร์อวบอิ่มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ส่วนด้านหลังของพระองค์มักสร้างเป็นรูปประกายรัศมีหรือประภามณฑลมีลักษณะคล้ายเปลวไฟ บางครั้งก็จะวาดให้มีประกายรัศมีเหมือนดั่งดวงอาทิตย์ บนพระอุระจะสัญลักษณ์ สวัสติกะ หรือ ว่าน อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งความสุขและเป็นเครื่องหมายประจำนิกายมหายาน ดังนั้นการประดิษฐานองค์พระยูไลก็จะมีความหมายเดียวกับการประดิษฐานพระพุทธรูปในนิกายมหายยาน เพราะตามคติความเชื่อของจีนพระพุทธเจ้าก็คือองค์เดียวกันกับพระศากยมุนีพุทธเจ้า ตำแหน่งการวางองค์พระยูไลเพื่อสักการะบูชานิยมวางไว้ตรงกึ่งกลาง โดยด้านข้างอาจจะวางองค์พระโพธิสัตว์องค์อื่น ๆ ไว้บูชาด้วยก็ได้เช่นกัน