เวลาตกฟากวันอาทิตย์กลางคืน

จะแบ่งแยกเวลาเกิดหรือเวลาตกฟาก ออกเป็น 8 ยาม ตามเวลาดังนี้ยามที่ 1 เวลา 6.00 น. ถึง 7.00 น. เวลาตกฟากอยู่ในยาม 1 รวิ
ยามที่ 2 เวลา 7.30 น. ถึง 9.00 น. เวลาตกฟากอยู่ในยาม 5 ชีโว
ยามที่ 3 เวลา 9.00 น. ถึง 10.30 น. เวลาตกฟากอยู่ในยาม 2 ศศิ
ยามที่ 4 เวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เวลาตกฟากอยู่ในยาม 6 ศุกโร
ยามที่ 5 เวลา 12.00 น. ถึง 13.30 น. เวลาตกฟากอยู่ในยาม 3 ภุมโม
ยามที่ 6 เวลา 13.30 น. ถึง 15.00 น. เวลาตกฟากอยู่ในยาม 7 เสาโร
ยามที่ 7 เวลา 15.00 น. ถึง 16.30 น. เวลาตกฟากอยู่ในยาม 4 วุโธ
ยามที่ 8 เวลา 16.30 น. ถึง 18.00 น. เวลาตกฟากอยู่ในยาม 1 รวิ