เทพเจ้าชั้นสูงสุด

ชาวจีนนับถือเทพเจ้าชั้นสุงสุด คือ พระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้า เช่นเดียวกับคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา พระโพธิสัตว์ที่ชาวจีนนับถือได้แก่ เทพเจ้าที่เรียกกันว่า โป๊ยเซียน ศาลของเทพเจ้าในชั้นนี้จะมีลักษณะเป็นวัด คือ มีทั้งส่วนที่ตั้งของพระพุทธรูปและตั๊วหรือเทพชั้นสูง ซึ่งเป็นที่สถิตของเทพเจ้าชั้นสูงด้วย

วิธีบูชาเทพเจ้าชั้นสูงสุด
1.ธูป 9 ดอก
2.เทียนแดง 1 คู่
3.น้ำชา 5 ถ้วย
4.กระดาษเงินกระดาษทอง
5.ผลไม้และขนมไหว้ ห้ามมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์
สิ่งสำคัญในการบูชาเทพเจ้าในชั้นสูง คือ ห้ามถวายด้วยอาหารคาวเพราะท่านเป็นเทพผู้บริสุทธิ์ ควรถวายด้วยอาหารเจเท่านั้น

จากการที่ได้กล่าวมาแล้วทำให้ทราบว่าการกราบไหว้บูชาเทพเจ้าของจีนในแต่ละชั้นนั้นมีความแตกต่างกัน ควรต้องศึกษาการไหว้บูชาให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ไหว้ เช่น หากเรานำของคาวไปถวายเทพชั้นสูงหรือสูงสุดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นการทำผิดต่อธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานอีกด้วย