เทพเจ้าชั้นรอง

เทพชั้นรองเปรียบได้กับเจ้าป่าเจ้าเขาที่สิงสถิตอยู่ตามที่ต่าง ๆ ซึ่งเชื่อกันว่ามีอิทธิฤทธิ์มากกว่าเทพชั้นต่ำแต่ไม่จัดว่ายิ่งใหญ่มากมายนัก เนื่องจากเป็นเทพที่สิงสถิตอยู่ทั่วไปไม่ได้สิงสถิตอยู่ที่บ้าน การกราบไหว้บูชาต้องทำในที่แจ้ง วิธีการไหว้โดยการสร้างแท่นบูชาทรงสี่เหลี่ยมสูงจากพื้นเล็กน้อย อาจมีเสาสูง ๆ ตั้งไว้ด้านข้างสำหรับแขวนตะเกียงหรือโคมไฟ เทพเจ้าในชั้นนี้เรียกว่า ทีกง หรือ ทีตี่แปบ่อ หรือที่เรียกว่า เทพยาดาฟ้าดิน ตามตำนานผู้ที่เริ่มไหว้ทีกงหรือทีตี่แปบ่อ คนแรกคือ จักรพรรดิหย่งเล่อ แห่งราชวงศ์หมิง โดยท่านเห็นว่าการบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน ในคราวที่บ้านเมืองไม่สงบสุข ข้างยากหมากแพง หรือเกิดภัยภิบัติต่าง ๆ ก็จะช่วยบรรเทาทุกข์ภัยของประชาชนได้ จึงได้สร้างหอเทียนถาน ฉีเหนียนเตี้ยน เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน เพื่อให้พืชพันธุ์ธัญญาอุดมสมบูรณ์ เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ให้ช่วยปัดเป่าทุกภัยต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน
ความเชื่อเกี่ยวกับทีกงหรือทีตี่แปบ่อนี้ เชื่อว่าเป็นเทพที่อยู่คู่โลกมาช้านานผนวกกับความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณของบรรพบุรุษจะไปสถิตอยู่บนสรวงสวรรค์ เมื่อได้สักการะบูชาแล้วจะดลบันดาลให้เกิดความสุขความร่วมเย็น สอดคล้องกับความเชื่อของคนไทยที่เกี่ยวกับการบูชาเทพยดาฟ้าดิน เพราะคนไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม การทำการเกษตรก็ต้องพึ่งธรรมชาติจึงเชื่อว่าการบูชาเทพต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ จะสามารถดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พืชพันธุ์ธัญญาหาร และความร่มเย็นเป็นสุขได้

วิธีไหว้ทีกงแซ
1.ธูป 5 ดอก
2.เทียนแดง 1 คู่
3.น้ำชา 5 ถ้วย
4.กระดาษเงินกระดาษทอง
5.ผลไม้ เช่น ส้ม กล้วย เป็นต้น เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
การบูชาต้องทำด้วยใจที่ตั้งมั่นและมีจิตที่เป็นสมาธิเพื่อของความสงบสุขความร่มเย็นมาสู่ตนเองและครอบครัว แต่ทั้งนี้ก็จงจำไว้ว่า เมื่อเราขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จงตั้งมั่นปฏิบัติตนอยู่ในความดี พรที่ขอจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นและประสบผลสำเร็จดังที่ขอ