พระบูชาประจำวันศุกร์ (กลางวัน)

ผู้ที่เกิดในวันศุกร์ตอนกลางวันจะมีพระศุกร์เทวาเป็นเทวดาประจำกาย ผู้เกิดในวันนี้ส่วนใหญ่มีดวงชะตาแข็งแกร่ง โบราณได้กล่าวไว้ว่าถ้าหมั่นสร้างบุญบารมีก็จะเป็นการดี ดั่งที่เรียกว่าเมื่อบุญบารมีก็ต้องรู้จักแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นด้วย พระพุทธรูปประจำวันคือ พระพุทธรูปปางรำพึง ซึ่งเป็นกิริยาที่องค์ตถาคตได้ใช้ในเวลาตรวจข่ายยามเพื่อดูว่าผู้ใดที่ได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วจะได้พบกับแสงสว่างบ้าง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือจะมีผู้ใดบ้างได้พบกับนิพพานนั่นเอง พระพุทธรูปมีลักษณะประทับยืนหันหน้าตรง ดวงเนตรทั้งสองข้างเปิดกว้าง พระหัตถ์ทั้งสองข้างยกประสานกันเสมอพระอุระ โดยมือขวาทับอยู่บนมือซ้าย พระพักตร์นิ่งสงบ แม้ไม่ปรากฎรอยแย้มพระโอษฐ์แต่ก็ดูเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและความอ่อนโยน เป็นการเตือนสติว่าถ้ามีโอกาสก็ควรหมั่นสร้างบุญสร้างกุศล


พุทธานุภาพของพระพุทธรูปปางรำพึงจะเน้นไปในทางเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดปลอดภัย ผู้ใดบูชาก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การ อีกทั้งยังไม่อับจนเพราะจะมีคนคอยมาอุปการะช่วยเหลือเกื้อหนุนอยู่เสมอ รวมถึงช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงอีกด้วย เพราะจะมีลางบอกเหตุให้รู้ล่วงหน้าก่อนเหตุการณ์อันตรายจะเกิดถึงตัวเสมอ ก่อนออกบ้านให้ท่องคาถา พระพุทธเจ้าตรึงหิมพานต์ วา โซ โน อะ มะ มะ วา เต็มน้ำเสียง 21 จบ ใครเห็นใครรัก ใครเห็นใครหลง
พุทธมนต์บทที่ใช้ในการกำกับบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงคือ บทธชัคคสูตร ซึ่งเป็นพุทธมนต์ที่ว่าด้วยคุณของพระรัตนตรัย เนื่องจากพุทธมนต์บทนี้มีองค์ประกอบหลายส่วนด้วยกัน ทำให้ต้องใช้เวลานานกว่าจะท่องจบ บางครั้งผู้ที่ท่องอาจจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะท่องจนจบในคราวเดียวเพราะต้องท่องกำกับทั้งในเวลาเช้าและเย็น จึงต้องมีการตัดเอาบางส่วนออกไปเพื่อให้เหมาะสมกับเวลา คงเหลือไว้ในส่วนที่เป็นแก่นสำคัญคือ ส่วนที่สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย บางท่านอาจจะคุ้นเคยกับพุทธมนต์บทนี้อยู่บ้างแล้วเพราะจะคล้ายกับบทอิติปิโสที่ท่องสวดกันอยู่เป็นประจำ เพียงแต่ในธชัคคสูตรได้เพิ่มเติมส่วนขยายเข้าไปด้วยเล็กน้อย ทำให้ไม่เหมือนกันทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะมีการลดทอนพุทธมนต์ออกไปบางส่วนแล้วก็ตาม แต่พลังอานุภาพที่เกิดก็มิได้ลดลงแต่ประการใด พุทธคุณที่ได้จากการท่องสวดธชัคคสูตรนี้ จะช่วยให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากฝีมือมนุษย์และอมนุษย์ ทั้งยังบันดาลให้เกิดโชคลาภและทรัพย์สินเงินทองอีกด้วย หากท่านที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับยานพาหนะ ควรท่องสวดพุทธมนต์บทนี้ก่อนใช้ยานพาหนะทุกครั้งจะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ส่วนผู้ที่มีเคราะห์กรรมให้ท่องพุทธมนต์บทนี้เช้าเย็นจะช่วยปกป้องคุ้มภัย ทำให้เคราะห์กรรมที่หนักบรรเทาเบาบางลงได้

บทธชัคคสูตร (พุทธมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย)
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชา จาระณะ สัมปันโน สุขะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัม มะสาระถิ สัตถา เทวะ มะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
มะมัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ มัง อะนุสสะ เรยยาถะ อะถะ ธัมมัง อะนุสสะเรยยยาถะ
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เว ทิตัพโพ วิญญูหีติ
ธัมมัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ โน เจ มัง อะนุสสะ เรยยาถะ อะถะ ธัมมัง อะนุสสะเรยยยาถะ
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะกิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะ ยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
สังฆัง หิ โว ภิกขะเว อะนุสสะระตัง ยัมภะวิสสะติ ภะยัง วา ฉัมภิตัตตัง วา โลมะหังโส วา โส ปะหิยยิสสะติ ตัง กิสสะ เหตุ ตะถาคะโต หิ ภิกขะเว อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วีตะราโค วีตะโทโส วี ตะโมโห อะภิรุ อัจฉัมภี อะนุตราสี อะปะลายีติ ฯ อิทะมะโวจะ ภะคะวา อิทัง วัตตะวานะ สุคะโต อะถาปะรัง เอตะทะโวจะ สัตถา