ทำนายพื้นชะตาตามปีเกิด (ชวด ฉลู ขาล)ความหมายคำทำนาย
ปีชวดทุกข์คะนิดคะหนี่ หมายความว่าผู้ที่เกิดในปีชวดมีพื้นชะตาเป็นคนเจ้าความคิด ไม่ชอบอยู่นิ่ง ๆ มักหางานหาภาระมามาให้ตนเองต้องรับผิดชอบอย่างมากมายอยู่เสมอ บางครั้งงานที่ทำอยู่ยังไม่เสร็จก็ไปจับงานใหม่ คล้ายกับจับปลาหลายมือ ต้องเดือดร้อนวุ่นวาย ชอบริเริ่มงานใหม่ ๆ ชอบทำสิ่งที่ท้าทายความสามารถ ชีวิตจึงไม่ค่อยสุขสบายนัก แม้ตนจะมีความมั่นคงทางเงินทอง มีครองครัวที่เป็นปึกแผ่น แต่ยังต้องแบกภาระรับผิดชอบต่อสังคม ต่อส่วนรวม ชาวปีชวดมักเป็นบุคคลที่เห็นค่าของชีวิต มีความรักให้ผู้อื่นเสมอ รู้จักการให้ การเสียสละ ถือว่างานของส่วนรวมก็คืองานของตนเอง จึงต้องทุกข์คะนิดคะหนี่ ดั่งที่โบราณว่าไว้ คือ มักต้องกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา หากชาวปีชวดเป็นนักปกครอง นักบริหาร นักการเมือง หรือผู้มีชื่อเสียงในสังคม ที่ชอบอุทิศตนเพื่อส่วนรวมก็จะดีนักแล

ปีฉลูพออยู่พอกิน หมายความว่าผู้ที่เกิดในปีฉลูนี้มีพื้นชะตาแห่งความสงบราบเรียบ เพราะเป็นผู้รู้จักตนเอง รู้จักชีวิตจึงเสงี่ยม เจียมตน ดั่งนกน้อยที่รู้จักทำรังแต่พอตัวนั่นแล้ว ชาวปีฉลูทั่วไปมักมีชีวิตที่เรียบง่าย สงบสุข สมถะ กินอยู่แต่พอดีไม่โลภมากมักได้ ไม่ดิ้นรนเดือดร้อนตามกระแสสังคม เป็นคนรอบคอบ ใจเย็น สุขุม รักอิสระ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้โอกาสผู้อื่นเสมอ เส้นทางชีวิตของชาวปีฉลูจึงมักราบเรียบเสมอต้นเสมอปลาย คงเส้นคงวา ไม่ตกอับร้ายแรง ไม่ดีเลิศสูงสุด คงมีอยู่พอกินพอใช้ ไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น หากมีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์ นักบวช นักบุญ จะดีนักแล

ปีขาลได้เป็นดีเมื่อเฒ่า หมายความว่าผู้ที่เกิดปีขาลนี้มีพื้นชะตาแห่งความเชื่อเชื่องช้า ใจเย็น หนักแน่นดุจขุนเขา ทำสิ่งใดจะเกิดผลเมื่อปลายมือ ม่ความขยัน อดทน มุมานะ บากบั่น ทำการใดโดยไม่เห็นแก่หน้าตา อามิส สินจ้างรางวัล ชื่อเสียว หรือสิ่งแลกเปลี่ยนอื่นใด มีความซื่อตรง และจริงใจกับทุกคน บางครั้งจึงคล้ายปิดทองหลังพระ กว่าจะมีผู้ผ่านมาพบเห็นจึงใช้เวลานานมาก แต่ด้วยนิสัยที่ซื่อตรง จริงใจและมีความอดทนของตนจึงส่งผลให้ได้ดีในที่สุด แม้จะช้าไปบ้างแต่ก็มั่นคงยั่งยืน ดั่งโบราณว่าไว้ว่า ได้เป็นดีเมื่อเฒ่า คือมีความลำบากในตอนต้นต่อเมื่อวันหน้าจึงมีความสุข ความสบาย หรือช้าเป็นการนานเป็นคุณ หรือช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม นั่นเอง หากมีประกอบอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรม เป็นนักปกครอง นักบริหาร ข้าราชการจะดีนักแล