ความสัมพันธ์ของดวงดาว
ดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ เมื่อดวงดาวหนึ่งเกิดมีความสัมพันธ์กับอีกดวงหนึ่ง จะก่อให้เกิดความหมายพิเศษขึ้นมาจากการสัมพันธ์ของดาวพระเคราะห์คู่นั้น ดังนี้
ดาวคู่มิตร
เมื่อมีดาวสัมพันธ์ร่วมกันดังที่กล่าวข้างล่างนี้ เรียกว่า “คู่มิตร” คือ


ดาวพระเคราะห์ที่สัมพันธ์ร่วมกันโดยเป็น “คู่มิตร” กัน มีความหมายว่า ความรัก ความเมตตา ความไว้วางใจ คนที่รักใคร่ ใกล้ชิดกัน ความช่วยเหลือค้ำชู เห็นอกเห็นใจ
ถ้าดาวคู่มิตรให้ผลใน ด้านดี ก็ให้ความหมาย ผลดี ที่จะเกิดขึ้นเพราะคนรัก คนใกล้ชิด เพราะมิตร เพราะความไว้วางใจ หรือที่จะได้รับจากคนรัก คนใกล้ชิดนั่นเอง
ถ้าดาวคู่มิตรให้ผลใน ด้านเสีย ให้ให้ความหมายถึง ผลเสียที่จะเกิดขึ้นเพราะคนรัก คนใกล้ชิด เพราะมิตร เพราะความไว้วางใจ หรือที่จะได้รับจากคนรัก คนใกล้ชิดนั่นเอง
กลอนคู่มิตร


แผนภูมิคู่มิตร


ดาวคู่ธาตุ
เมื่อมีดาวสัมพันธ์ร่วมกันดังที่จะกล่าวข้างล่างนี้ เรียกว่า “คู่ธาตุ” คือ


ดาวพระเคราะห์ที่สัมพันธ์ร่วมกันโดยเป็น “คู่ธาตุ” กัน มีความหมายถึง ความเป็นปึกแผ่น ความถาวร หรือความสมบูรณ์ ความยั่งยืน
ถ้าดาวคู่ธาตุให้ผลใน ด้านดี ก็ให้ความหมายถึง ผลดี ที่จะเกิดขึ้นหรือที่จะได้รับเป็นชิ้นเป็นอัน หรือจะได้รับอยู่อย่างยาวนาน อย่างมั่นคง อย่างถาวร หรือจะได้รับผลประโยชน์จากถาวรวัตถุที่มีอยู่
ถ้าดาวคู่ธาตุให้ผลใน ด้านเสีย ก็ให้ความหมายถึง ผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นหรือที่จะได้รับนั้นมีส่วนที่จะมากระทบกระเทือนถึงหลักฐานและฐานะความมั่นคง หรือผลเสียนั้นจะต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน
แผนภูมิคู่ธาตุ


ดาวคู่สมพล
เมื่อมีดาวสัมพันธ์ร่วมกันดังที่จะกล่าวข้างล่างนี้ เรียกว่า “คู่สมพล” คือ


ดาวพระเคราะห์ที่สัมพันธ์ร่วมกันโดยเป็น “คู่สมพล” กัน มีความหมายว่า อำนาจ อิทธิพล ความสามารถ ความรู้ความชำนาญ ตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โต
ถ้าดาวคู่สมพลให้ผลใน ด้านดี ก็ให้ความหมายถึง ผลดี ที่จะเกิดขึ้น หรือที่จะสำเร็จเพราะอำนาจของอิทธิพล เพราะความสามารถ ความชำนาญ หรือเพราะตำแหน่งหน้าที่หรือจากการใช้ความรู้ความสามารถ
ถ้าดาวคู่สมพลให้ผลใน ด้านเสีย ก็ให้ความหมายถึง ผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นมาจากการใช้อิทธิพล การใช้อำนาจ หรือเพราะความประมาท หรือเพราะความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป และรวมถึงความเสียหายแก่ตำแหน่งหน้าที่ หรืองานในความรับผิดชอบด้วย
แผนภูมิคู่สมพล


ดาวคู่ศัตรู
อัฐเคราะห์นอกจากที่ถูกกำหนดว่าเป็น คู่มิตร คู่ธาตุ คู่สมพล แก่กันแล้ว ยังมีพระเคราะห์คู่ศัตรู ดังนี้
แผนภูมิคู่ศัตรู


กลอนคู่ศัตรู


ประเภทของดาวพระเคราะห์
ดาวพระเคราะห์ทั้ง 8 ดวง ท่านแยกออกเป็น 2 ประเภท
1.ประเภทที่มีความกล้าแข็ง รุนแรง เรียกว่า ประเภท “อิทธิฤทธิ์”
2.ประเภทที่มีความอ่อนโยน นุ่มนวล เรียกว่า ประเภท “บุญฤทธิ์”
ชาติเวรแห่งดาวพระเคราะห์
ดังที่ได้กล่ามาแล้วว่าดวงดาวต่าง ๆ บนท้องจักรวาล ในทางเลขศาสตร์ 7 ตัวนั้น ท่านบุรพาจารย์ยังได้มีชาติเวร เพื่อให้ท่านได้ศึกษาจดจำความเป็นมิตร เป็นศัตรูกันโดยสภาพแห่งดาวต่าง ๆ ในเลขศาสตร์ ดังดาวคู่ชาติเวรตามตำนานเทพนิยาย ต่อไปนี้
ชาติเวรที่ 1


ในปฐมกัลป์อันเป็นระยะเวลาล่วงมาแล้วดดยหาประมาณเป็น วัน เดือน ปี ไม่ได้ มีประวัติความเป็นมาอยู่ว่า พระอินทร์พฤหัส พระอังคารราชสีย์ พระเสาร์นาค และพระยาครุฑอาทิตย์ ซึ่งเสวยชาติเทวดาผู้เป็นใหญ่ในสรวงสวรรค์ เทพบุตรทั้ง 4 นี้ มีดำริประกอบด้วยเมตตาจิตอันมีความกรุณายิ่ง โดยจะร่วมกันสร้างผืนแผ่นดิน และพื้นน้ำไว้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและไว้ใช้ของสัตว์โลกทั้งหลาย ลงความเห็นกันโดยพร้อมว่า เทพราหูผู้ทรงฤทธิ์เท่านั้นจะมีอำนาจสร้างร่วมกันกับพวกเราได้เสำเร็จ ครั้นแล้วเทพทั้ง 4 จึงไปขอร้องขอความช่วยเหลือจากเทพราหู แต่กลับได้รับคำปฎิเสธจากเทพราหู โดยกล่าวว่า “ดูกร สหายทั้ง 4 ท่าน อันตัวเรานี้จะได้อาศัยอยู่ยังพื้นดิน หรือแผ่นน้ำก็หาไม่ ฉะนั้นการที่จะสร้างพื้นดิน และแผ่นน้ำหาได้เป็นประโยชน์แก่เราเลย เมื่อท่านทั้งสี่ปรารถนาดังกล่าวแล้วก็ขอจงสร้างกันโดยลำพังเถิด” เทพทั้งสี่ต่างก็มีความโกรธเคืองขุ่นแค้นเทพราหูเป็นยิ่งนัก จึงกลับยังถิ่นเดิมและประชุมกันที่จะสร้างพื้นน้ำ และแผ่นดินตามที่ปรารถนากันไว้ จากนั้นอันน้ำอมฤตก็ได้เกิดขึ้นมานับตั้งแต่บัดนั้น และเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ความเหน็ดเหนื่อยจากการสร้างสิ่งต่าง ๆ ที่ดำริไว้ ครั้นแล้วต่างก็แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบงานดังกล่าวคือ พระอินทร์พฤหัสบดี ปกครองรักษาเขาพระสุเมรุ พระอาทิตย์พระยาครุฑ ปกครองรักษาเขาสัตตปริภัณฑ์ทั้ง 7 ขุนเขา พระอังคารราชสีห์ ปกครองรักษาป่าหิมพานต์มีอาณาบริเวณถึง 300 โยชน์ พระเสาร์นาค ปกครองรักษาพระสมุทรมีอาณาเขต 400 โยชน์ ครั้งเหตุอันเกิดแต่บ่อน้ำอมฤตนี้เอง จากการเสวยน้ำอมฤตของพระอาทิตย์ครุฑ ก็เกิดอาการความมึนเมาขึ้น จึงมีความปรารถนาอยากจะกินนาคเสาร์เป็นอาหาร จึงไล่พิฆาตนาค หมายฆ่านำเนื้อมาเป็นอาหาร เสาร์นาคจึงหนีไปขอถึงพายังเทพราหูผู้ยิ่งใหญ่ เทพราหูเห็นพระเสาร์นาคถูกรังแกเช่นนั้น จึงร้องตวาดพระอาทิตย์ครุฑด้วยสุรเสียงอันน่ากลัวเกรงยิ่ง “เหวยไอ้ครุฑทุจริตคิดจะพิฆาตฆ่าเพื่อน” ว่าแล้วเทพาราหูก็ออกโรงเองโดยไล่พิฆาตหมายจะฆ่าชีวิตเจ้าอาทิตย์ครุฑ พระยาครุฑก็หาได้ช้าไม่จึงเหาะหนีอย่างไม่คิดชีวิต เพื่อกลับยอดเขาพระสุเมรุแห่งตนซึ่งมีพรรคพวกอยู่มาก จึงเข้าพึ่งพาพระอินทร์พฤหัสบดี เทพราหูซึ่งเหาะตามมาเกิดเหนื่อยกายในการไล่ตามครุฑจึงแวะเพื่อดื่มน้ำอมฤต โดยหารู้ไม่ว่าเป็นถิ่นของพระอินทร์พฤหัสบดี ครั้นแล้วพระอินทร์จึงตามพระอาทิตย์ครุฑออกมาเจรจากับเทพราหู แต่พอมาเห็นการเสพสุขอมฤตของเทพราหูก็ทรงพระพิโรธเป็นยิ่งนัก จึงตวาดด้วยพระสุรเสียงที่ดุดันว่า “เหวย ๆ ไอ้ราหูมึงว่าไม่ได้อาศัยพื้นดินและแผ่นน้ำ เหตุใดจึงมากินน้ำอมฤตของกูเล่า” ว่าแล้วก็ทรงจักรเพชรอธิษฐานขว้างออกไปต้องกายเทพราหูอย่างจัง กายเทพราหูขาดสะบั้นเป็น 2 ท่อน แต่ด้วยอำนาจแห่งน้ำอมฤตที่ทำให้ชีวิตเป็นอมตะ เทพราหูจึงไม่ตายทั้งยังเหาะหนีทั้งกายส่วนหัวและส่วนหาง (พระเกตุ 9 คือ ส่วนหางของราหู)
ด้วยตำแหน่งแห่งดาวพระเคราะห์คู่ชาติเวรนี้เอง จึงเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์แห่งดวงดาวในสภาพของความเป็นมิตรเป็นศัตรูแก่กัน กล่าวคือ
พระอาทิตย์ 1 เป็นศัตรูกับ พระเสาร์ 7
(พระอาทิตย์ครุฑไล่พิฆาตต้องการเนื้อของพระเสาร์นาคเป็นอาหาร)
พระอาทิตย์กับพระพฤหัสบดี 5 เป็นศัตรูกับ พระราหู 8
(พระอาทิตย์ครุฑกับพระอินทร์พฤหัสบดีร่วมมือกันสังหารเทพราหูจอมเกเรที่บุกเข้ามาในถิ่นตน)
พระราหู 8 เป็นมิตรกับ พระเสาร์ 7
(เทพราหูได้ช่วยเหลือชีวิตพระเสาร์นาคให้รอดพ้นจากการถูกรังแกจากพระอาทิตย์พระยาครุฑ
ชาติเวรที่ 2


ในกาลก่อนนานมากอันนับเวลามิได้ พระอังคารเสวยพระชาติเป็นกบ ได้ไปหากินที่ลำธารแห่งหนึ่ง ซึ่ง ณ สถานที่แห่งนั้นก็เป็นที่ทำมาหากินของพระเสาร์ ซึ่งเสวยพระชาติเป็นงูทั้งสองได้เข้าพบประจันหน้ากัน ซึ่งตามธรรมชาติของงูก็อาศัยจับสิ่งมีชีวิตกิน เมื่อได้พบกบอังคารก็เกิดนึกมีความต้องการจะจับกินเป็นอาหาร กบอังคารก็ได้กระโดดหนีงูเสาร์เข้าไปอาศัยในโพรงไม้ของรุกขเทวดา และอ้อนวอนให้รุกขเทวดาช่วยเหลือชีวิตตนด้วย รุกขเทวดาผู้มีจิตอันเป็นกุศลจึงเนรมิตตนออกมายืนขวางทางงูเสาร์มิให้เข้ามาทำร้ายกบอังคาร โดยออกเสียงตวาดอย่างน่ากลัว ทำให้งูเสาร์ตกใจเลื้อยหนีอย่างไม่คิดชีวิต กบอังคารจึงรอดจากความตายไปได้ และจากตำนานดาวพระเคราะห์คู่ชาติเวรเรื่องนี้เอง จึงทำให้
ดาวอังคาร 3 เป็นมิตรกับ ดาวศุกร์
(รุกขเทวดาศุกร์ ได้ออกมาแสดงตัวเข้าช่วยกบอังคารให้รอดตาย)
ดาวเสาร์ 7 เป็นศัตรูกับ ดาวศุกร์ 6
(งูเสาร์ ถูกรุกขเทวดาศุกร์ขับไล่ทำให้อดอาหารอันโอชาไป)
ดาวอังคาร 3 เป็นศัตรูกับ ดาวเสาร์ 7
(กบอังคาร ถูกงูเสาร์ไล่กินเป็นอาหารที่ลำธารแห่งหนึ่ง)
ชาชาติเวร ที่ 3


เมื่อครั้งนานมาแล้วนับประมาณเวลาไม่ได้ พระอังคารได้เสวยพระชาติเป็นราชสีห์ ได้ออกล่าสัตว์หาอาหารและเมื่อได้เนื่อมาแล้วก็ทำการกินเนื้อนั้นเสีย แต่ยังเป็นความหิวกระหายเต็มที่จึงได้กินกระดูกเข้าไป ซึ่งเป็นเหตุให้กระดูกของเนื้อนั้นขวางติดคออยู่ สร้างความเจ็บปวดเป็นอย่างมาก จึงได้ร้องครวญครางด้วยเสียงอันน่าสงสารยิ่งนัก ขณะนั้นเองดาวอาทิตย์ 1 ซึ่งได้เสวยพระชาติเป็นนกกระในเกิดเมตตาอยากจะช่วยเหลืออังคารราชสีห์ จึงได้ทำการเจาะคอด้วยจะงอยปากอันแหลมคม จนเป็นเหตุให้อังคารราชสีห์เจ็บจนทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในที่สุด จากตำนานดาวพระเคราะห์คู่ชาติเวรดังกล่าวนี้เอง จึงเป็นเหตุทำให้
ดาวอังคาร 3 เป็นศัตรูกับ ดาวอาทิตย์ 1
(อังคารราชสีห์เสียชีวิตด้วยทนพิษบาดแผลไม่ไหว จากการถูกอาทิตย์นกกระในเจาะคอเอากระดูกออก) ดาวอาทิตย์กับดาวอังคารนี้นับเป็นคู่ชาติเวร ที่เป็นคู่ศัตรูกันอย่างหนักที่สุดในขบวนดาวคู่ศัตรูทั้งหมด
ชาติเวรที่ 4


ในการก่อนนานมาแล้วอันนับประมาณกาลเวลาไม่ได้ พระจันทร์ได้เสวยชาติเป็นคนตกยาก ได้ทำการกู้เงินจากพระราหูเศรษฐีเงินกู้ ครั้งถึงเวลาต้องชำระเงินคืน ราหูเศรษฐีจึงได้ทำการทวงถามเรียกเงินคืนจากจันทร์คนตกยาก แต่เพราะไม่มีเงินคืนให้จึงหลบหน้าไปอาศัยอยู่กับพระพุธ ครั้งนั้นพระเสาร์ได้เสวยชาติเป็นพ่อค้าใหญ่ผู้มั่งคั่ง ทำการค้าโดยต้องเดินทางอยู่เป็นประจำและก็เป็นเพื่อนคู่สนิทกับราหูเศรษฐีเงินกู้ จึงได้นำข่าว การหลบซ่อนของจันทร์คนตกยาก จนเป็นที่ไม่สบอารมณ์ของพุธสุนัขในขณะนั้น โดยเห็นเหตุการณ์ที่จันทร์คนตกยากถูกฉุดกระชากอย่างน่าเวทนาจากราหูเศรษฐีจึงตรงเข้าไปขย้ำราหูเศรษฐีให้ถอยกลับไป กระทั่งราหูเศรษฐีนั้นบาดเจ็บเป็นแผลฉกรรจ์มาก ต้องรีบกลับบ้านตนเองเพื่อรักษาแผลที่ถูกพุธสุนัขกัด จากตำนานความเป็นมาแห่งดาวพระเคราะห์คู่ชาติเวรนี้เองเป็นผลทำให้
ราหู 8 เป็นศัตรูกับ พุธ 4
(ราหูเศรษฐี ถูกทำร้ายบาดเจ็บเป็นแผลฉกรรจ์ด้วยเขี้ยวอันแหลมคมของพุธสุนัข)
ราหู 8 เป็นศัตรูกับ จันทร์ 2
(ราหูเศรษฐี เป็รเจ้าหนี้ที่ทำการฉุดกระชากจันทร์คนตกยากผู้เป็นลูกหนี้อย่างโหดเหี้ยม)
เสาร์ 7 เป็นศัตรูกับ จันทร์ 2
(เสาร์พ่อค้าใหญ่นำความไปบอกที่หลบซ่อนของจันทร์คนตกยากทำให้จันทร์ต้องเดือดร้อน)
เสาร์ 7 เป็นมิตรกับ ราหู 8
(เสาร์พ่อค้าใหญ่ เป็นคนมาบอกที่หลบซ่อนของจันทร์ให้กับราหูเศรษฐีเพื่อนรัก)
พุธ 4 เป็นมิตรกับ จันทร์ 2
(พุธ ช่วยเหลือจันทร์โดยการการกระโดดกัดราหูเศรษฐีที่มารังแกจันทร์คนตกยากผู้เป็นแขกของบ้าน)